Vítáme Vás na stránkách VCC Sturm

Vstou­pi­li jste na ne­po­li­ti­cké strá­nky VCC Sturm. Klub vzni­kl na za­čá­tku to­ho­to ti­sí­ci­le­tí, ale je­ho ko­ře­ny sa­ha­jí až do 90. let sto­le­tí mi­nu­lé­ho. Čin­no­stí na­še­ho klu­bu je sbě­ra­tel­ství a re­no­vo­vá­ní pře­de­vším ně­me­cké vo­jen­ské te­chni­ky z ob­do­bí 2. svě­to­vé vá­lky a s tím spo­je­né­ho pří­slu­šen­ství a vy­ba­ve­ní mo­to­ri­zo­va­ných je­dno­tek. Dá­le se za­bý­vá­me stu­di­em hi­sto­ri­cké te­chni­cké li­te­ra­tu­ry. Čle­no­vé VCC Sturm jsou z ob­la­sti Pra­hy, Stře­do­čes­ké­ho, Pl­zeň­ské­ho a Par­du­bi­cké­ho kra­je.
Se svý­mi vo­zi­dly se pra­vi­del­ně ú­čas­tní­me re­kon­stru­kcí do­bo­vých u­dá­lo­stí, jízd hi­sto­ric­kých vo­zi­del, vý­stav, pře­dná­šek, ak­cí pro dě­ti, na­tá­če­ní vá­le­čných fil­mů a re­klam.
Svo­jí te­chni­ku před­sta­vu­je­me na­pří­klad na ak­cích v Pra­ze, Sla­ném, Pří­bra­mi, Pl­zni, Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích, Hra­dci Krá­lo­vém i na Slo­ven­sku. Re­po­rty z ak­cí, kte­rých jsme se zú­čas­tni­li, naj­de­te zde.
Náš klub po­řá­dá dnes již le­gen­dár­ní ne­ve­řej­né ak­ce s ú­čas­tí spřá­te­le­ných klu­bů vo­jen­ské hi­sto­rie pod náz­vem Ski­schu­le, Schnee­mann, Rück­ma­rsch a Fahr­schu­le.
Vět­ši­nu na­šich zre­no­vo­va­ných mo­to­cy­klů, au­to­mo­bi­lů a dal­ších ex­po­ná­tů si mů­že­te pro­hléd­nout ve fo­to­ga­le­ri­i na­ší te­chni­ky.

Novinky